Shrem, Fudim, Kelner Technologies

Shrem, Fudim, Kelner Technologies

Shrem, Fudim, Kelner Technologies

Follow us
17 Nov 2008
$2,400,000
Venture capital
12 Sep 2007
$10,000,000
Venture capital
01 Sep 2006
$2,300,000
Venture capital
Shrem, Fudim, Kelner Technologies, Athlone Global Security
30 Aug 2005
$8,000,000
Venture capital